Busstur til Stadt

 Vi arrangerer ein felles busstur til Stadt  søndag 23. oktober.  Opplegget er ein liten rundtur til nokre bygder på Stadt med etterfølgjande servering av buffetlunsj på Stad Hotell på Leikanger.

Stad Hotell - I havgapet på Stadlandet  

Det vert ikkje kravd inn eigenandel for verken maten eller turen.  Turen er open for alle medlemmar av NFF Søre Sunnmøre. 

Bussen går frå Furene via Garnes og Myrvåg,  Nærare tidspunkt kjem seinare.

Påmelding til Hallvard på epost:   hallvardtakset@gmail.com eller på telefon til Lisbet  på telefon 95 93 61 31.  Husk å opplyse om ved påmelding kvar du vil gå på bussen.

Styremøte 29. september

Styret har hatt møte 29. september.  To saker sto på saklista..  Det var å arrangere ein fellestur i oktober.  Vidare drøfta ein den vidare aktiviteten i laget.  Sjå referat. 

Styremoete sept 2022

Avlyser fellestur i haust

Som kjendt har laget stått utan leiar ei tid, -  noko som inneber at drifta av laget er vanskelig.  Vi  har ikkje klart å samle styret til møte no på ettersommaren.  Derfor er planlagd tur til Sandsøya, evt andre stadar, avlyst.  Styret vil prøve å samlast seinare i haust for å avgjere om det er mulig å drive laget vidare eller om det må leggast ned.

Tur til Sandsøya i august /september

Styret planlegg ein fellestur til Sandsøya i august  eller september,  Det vil då bli lagt opp til ein middag på Rosenlund.  Planen er å sette opp ein buss som skal gå frå Ørsta/Volda via Garnes og Myrvåg til Sandsøya med retur når samlinga er over.  Det vil ikkje bli kravd eigenandel for turen eller middagen.   

Meir informasjon kjem seinare.

Aarsmelding 2020 og 2021

Årsmøte på Mork onsdag 15. juni

Det vert halde årsmøte i NFS Søre Sunnmøre på Morksenteret onsdag 15. juni klokka 14,00.

Årsmelding og rekneskap for 2020/2021  vil bli lagt fram til godkjenning på årsmøtet.

På siste årsmøte vart det ikkje valt valnemnd slik at vi ikkje har framlegg til nytt styre.  Per i dag har vi heller ikkje leiar i laget, noko vi må ha for å vere ein lovlig organisasjon.

Det kan bli aktuelt på årsmøtet å stemme over eit forslag der noverande styre får fullmakt til å drive laget til hausten med tradisjonelt aktivitetsnivå samtidig som dette styret då også må utgreie og legge fram ei sak om laget skal drivast vidare.

Vi ser for oss at dette møtet vert eit tradisjonelt årsmøte utan spesielt fagleg innhald.   

Men vi serverer mat med rundstykker og bløtkake slik tradisjonen har vore på årsmøta våre.

Velkomen tilbake til Morksenteret.  På grunn av besøksrestriksjonar på senteret, kan vi ikkje opphalde oss i fellesareala.  Vi skal vere i kantina og må gå rett inn der  når vi kjem og tilsvarande  gå rett ut etter møtet.

 

Årsmøte i månadsskiftet mai/juni

Vår sponsor MAX SPILL ULSTEINVIK.

15 medlemmar av laget møtte opp då det vart arrangert medlemsmøte i Kjeldsund 30. mars.  På møtet drøfta ein framtida for laget.  Det var stor enighet om at laget var viktig for mange som er råka av hjerneslag.  Dette gjeld ikkje berre dei som sjølve har fått hjerneslag, men laget fyller også eit behov for dei som er pårørande til dei som er slagramma.  Om ein får på plass eit nytt styre i laget, bør ein arrangere både møte med faglig innhald samt sosiale arrangement og fellesturar.  Ein har som hensikt å halde eit årsmøte i slutten av april samt ein tur eller ei sosial samling  før ferien.

Første medlemsmøte på 2 år

Som følge av pandemien har det vore stillstand i aktiviteten i foreninga vår.  Vi ynskjer no å invitere til ei enkel samling for medlemmane i håp om at dette kan vere starten på ny aktivitet framover.

Mork Rehabilteringssenter har fram til no vore stengd for oss som følgje av pandemien.  Vi har derfor valgt å arrangere denne første samlinga på Kjeldsund leirstad og gjestegard.  Det vert ikkje det store faglige innhaldet denne gongen, men vi ynskjer å møtast til ein prat og litt god mat.  Vi serverer ein gryterett som ein del av møtet  (gratis mat denne gongenI).

Møtet vert onsdag 30. mars klokka 14.00.

Vi reknar med å halde fram med Mork som møteplass seinare.

På møtet vårt i Kjeldsund må vi også diskutere om foreninga har «!ivets rett» framover.  På siste årsmøte klarte ein ikkje å velge leiar i foreninga.  Slik leiar må vi ha om vi skal fungere og vere ein lovlig organisasjon. 

Vi i det midlertidige styret ynskjer alle medlemmar vel møtt til Kjeldsund den 30. mars.  Veit du om mulige nye medlemmar, må du berre ta med desse eller seie frå til dei at dei er velkomne til møtet vårt.

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE

Det er under planlegging eit medlemsmøte i slutten av mars.  Mork er framleis stengd.  Vi har derfor valgt Kjellsund Ungdomssenter som møteplass denne gongen.  Planen er å halde møtet den 30. mars klokka 14.00.  Hovudtema på møtet vert å diskutere framtida for laget vårt og korleis vi eventuelt skal kome i gong att no når pandemien forhåpentligvis går mot slutten.   Meir informasjon kjem seinafre.

Vi starter opp att....

Styret med varamedlemmer vil møtast onsdag 2. februar for å drøfte framtida til laget.  På siste årsmøte klarte ein ikkje å velge ny leiar.  Laget må ha leiar for å kunne fungere.

Meir in formasjon vert lagt ut etter styremøtet.  Eventuelle innspel og forslag til styremøtet kan sendast til hallvardtakset@gmail.com 

 

Styremøte 2. februar

Styret med varamedlemmer vil møtast onsdag 2. februar for å drøfte framtida til laget.  På siste årsmøte klarte ein ikkje å velge ny leiar.  Laget må ha leiar for å kunne fungere.

Meir in formasjon vert lagt ut etter styremøtet.  Eventuelle innspel og forslag til styremøtet kan sendast til hallvardtakset@gmail.com 

 

Godt nytt år til alle våre medlemmar

Styret ynskjer alle medlemmane i Slagforeninga på Søre Sunnmøre eit godt nytt år.

Vi håper på ein vinter og vår med kontroll på pandemien slik at vi kan ta oppatt møteaktiviteten vår.

  • MAX SPILL ULSTEINVIK

Medlemsmøta framover utgår resten av året

Årsmøte i foreninga er 4. mars klokka 14.00 på Mork.

Det vert tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap og val til styre og andre verv.

For å avlaste styret håper vi at nokre medlemmer kan ta på seg oppgåver knytt til fellesturar og samlingar som vi har utanom dei ordinære medlemsmøta.  Dette er samlingar av den type vi har hatt på Selfangstmuseet, Runde Miljøsenter, Grodås og Rekkedal.  Vi håper at nokre av medlemmane vil stille opp og hjelpe til med desse arrangementa.  Ta kontakt med Hallvard eller John om du kan bidra her, evt ta kontakt med oss på årsmøtet.

Skal vi halde oppe aktiviteten, treng vi bidrag frå fleire enn dei som no sit i styret.

Årsmøte 4. mars

Vi startar opp året med nytt medlemsmøte på Mork onsdag 5. februar kloka 14.00.  På møtet vil ein representant frå  ein lokal butikk vere til stades og presentere kle og fottøy som skal vere spesielt tilpassa slagramma og andre med nedsett funksjonsevne.

Vel møtt på Mork 5. februar.

Vi minner også om årsmøte på Mork den 4. mars.

Nye medlemmar er spesielt velkomne.  

 

Medlemsmøte 5. februar

Vi startar opp året med nytt medlemsmøte på Mork onsdag 5. februar kloka 14.00.  På møtet vil ein representant frå  ein lokal butikk vere til stades og presentere kle og fottøy som skal vere spesielt tilpassa slagramma og andre med nedsett funksjonsevne.

Vel møtt på Mork 5. februar.

Vi minner også om årsmøte på Mork den 4. mars.

Nye medlemmar er spesielt velkomne.