Årsmøte i månadsskiftet mai/juni

Vår sponsor MAX SPILL ULSTEINVIK.

Styret hadde planlagt årsmøte på Mork den 4. mai.  Vi ynskjer å arrangere møtet på Mork, men sidan dei framleis har restriksjonar med omsyn til besøk, må møtet utsetjast.  Vi håper at Mork kan bli opna for  oss om ein månads tid og vi vil då også kalle inn til nytt årsmøte.

Første medlemsmøte på 2 år

15 medlemmar av laget møtte opp då det vart arrangert medlemsmøte i Kjeldsund 30. mars.  På møtet drøfta ein framtida for laget.  Det var stor enighet om at laget var viktig for mange som er råka av hjerneslag.  Dette gjeld ikkje berre dei som sjølve har fått hjerneslag, men laget fyller også eit behov for dei som er pårørande til dei som er slagramma.  Om ein får på plass eit nytt styre i laget, bør ein arrangere både møte med faglig innhald samt sosiale arrangement og fellesturar.  Ein har som hensikt å halde eit årsmøte i slutten av april samt ein tur eller ei sosial samling  før ferien.

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE

Som følge av pandemien har det vore stillstand i aktiviteten i foreninga vår.  Vi ynskjer no å invitere til ei enkel samling for medlemmane i håp om at dette kan vere starten på ny aktivitet framover.

Mork Rehabilteringssenter har fram til no vore stengd for oss som følgje av pandemien.  Vi har derfor valgt å arrangere denne første samlinga på Kjeldsund leirstad og gjestegard.  Det vert ikkje det store faglige innhaldet denne gongen, men vi ynskjer å møtast til ein prat og litt god mat.  Vi serverer ein gryterett som ein del av møtet  (gratis mat denne gongenI).

Møtet vert onsdag 30. mars klokka 14.00.

Vi reknar med å halde fram med Mork som møteplass seinare.

På møtet vårt i Kjeldsund må vi også diskutere om foreninga har «!ivets rett» framover.  På siste årsmøte klarte ein ikkje å velge leiar i foreninga.  Slik leiar må vi ha om vi skal fungere og vere ein lovlig organisasjon. 

Vi i det midlertidige styret ynskjer alle medlemmar vel møtt til Kjeldsund den 30. mars.  Veit du om mulige nye medlemmar, må du berre ta med desse eller seie frå til dei at dei er velkomne til møtet vårt.

Vi starter opp att....

Det er under planlegging eit medlemsmøte i slutten av mars.  Mork er framleis stengd.  Vi har derfor valgt Kjellsund Ungdomssenter som møteplass denne gongen.  Planen er å halde møtet den 30. mars klokka 14.00.  Hovudtema på møtet vert å diskutere framtida for laget vårt og korleis vi eventuelt skal kome i gong att no når pandemien forhåpentligvis går mot slutten.   Meir informasjon kjem seinafre.

Styremøte 2. februar

Styret med varamedlemmer vil møtast onsdag 2. februar for å drøfte framtida til laget.  På siste årsmøte klarte ein ikkje å velge ny leiar.  Laget må ha leiar for å kunne fungere.

Meir in formasjon vert lagt ut etter styremøtet.  Eventuelle innspel og forslag til styremøtet kan sendast til hallvardtakset@gmail.com 

 

Godt nytt år til alle våre medlemmar

Styret ynskjer alle medlemmane i Slagforeninga på Søre Sunnmøre eit godt nytt år.

Vi håper på ein vinter og vår med kontroll på pandemien slik at vi kan ta oppatt møteaktiviteten vår.

  • MAX SPILL ULSTEINVIK

Medlemsmøta framover utgår resten av året

Korona-situasjonen er fortsatt slik at vi ikkje ynskjer å gjennomføre møter eller samlingar i laget vårt.  Mork er heller ikkje opna slik at vi kan avvikle  møte der.

Vi vil kome med meir informasjon når vi veit når det er mulig med å starte opp att med samlingar. 

 

 

Årsmøte 4. mars

Årsmøte i foreninga er 4. mars klokka 14.00 på Mork.

Det vert tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap og val til styre og andre verv.

For å avlaste styret håper vi at nokre medlemmer kan ta på seg oppgåver knytt til fellesturar og samlingar som vi har utanom dei ordinære medlemsmøta.  Dette er samlingar av den type vi har hatt på Selfangstmuseet, Runde Miljøsenter, Grodås og Rekkedal.  Vi håper at nokre av medlemmane vil stille opp og hjelpe til med desse arrangementa.  Ta kontakt med Hallvard eller John om du kan bidra her, evt ta kontakt med oss på årsmøtet.

Skal vi halde oppe aktiviteten, treng vi bidrag frå fleire enn dei som no sit i styret.

Medlemsmøte 5. februar

Vi startar opp året med nytt medlemsmøte på Mork onsdag 5. februar kloka 14.00.  På møtet vil ein representant frå  ein lokal butikk vere til stades og presentere kle og fottøy som skal vere spesielt tilpassa slagramma og andre med nedsett funksjonsevne.

Vel møtt på Mork 5. februar.

Vi minner også om årsmøte på Mork den 4. mars.

Nye medlemmar er spesielt velkomne.